اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه ایلام

profile.ilam.ac.ir/a.zargooshnasab
a.zargooshnasabilam.ac.ir
084-59241578

سردبیر

دکتر عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام دانشگاه قم

qom.ac.ir/asarikhani
adelsariyahoo.com
09123515054

جانشین سردبیر

دکتر پرویز باقری

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه ایلام

profile.ilam.ac.ir/p.bagheri/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C/parviz-bagheri
pb0873yahoo.com
09183414064

اعضای هیات تحریریه

دکتر عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام دانشگاه قم

qom.ac.ir/asarikhani
adelsariyahoo.com

دکتر ابراهیم موسی زاده

حقوق عمومی استاد تمام دانشگاه تهران

e.mousazadehut.ac.ir

دکتر نبیل مهدی الذبحاوی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشگاه کبانگسان مالزی (UKM)

www.ukm.my/fuu/expertise/dr-nabeel-mahdi-althabhawi/
althabhawigmail.com
++60389216374

دکتر کمال حلیلی بن حسن

حقوق کار استاد تمام دانشگاه UKM (دانشگاه ملی مالزی)

www.ukm.my/fuu/acad/
k.haliliukm.edu.my
+603 8911 8438

دکتر محمد جاسم محمد العتابی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشگاه ذی قار، عراق

lawcouncil4utq.edu.iq
++9647810206223

دکتر روح‌الله اکرمی

حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشیار دانشگاه قم

qom.ac.ir/rakrami
r.akramiqom.ac.ir

دکتر محمدرضا ویژه

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

mrezavijehyahoo.com

دکتر پرویز باقری

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه ایلام

pb0873yahoo.com

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه ایلام

a.zargooshnasabilam.ac.ir

دکتر محمدرسول آهنگران

فقه ومبانی حقوق اسلامی استاد تمام دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

مهراد مؤمن

حقوق عمومی دانشجوی دکتری حقوق عمومی

m.momenstu.qom.ac.ir

مدیر اجرایی

محمد مهدی پور

حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه ایلام

mehdipour78yahoo.com