اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه ایلام

profile.ilam.ac.ir/a.zargooshnasab
a.zargooshnasabilam.ac.ir
084-59241578

سردبیر

دکتر عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام دانشگاه قم

qom.ac.ir/asarikhani
adelsariyahoo.com
09123515054

جانشین سردبیر

دکتر پرویز باقری

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه ایلام

profile.ilam.ac.ir/p.bagheri/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C/parviz-bagheri
pb0873yahoo.com
09183414064

اعضای هیات تحریریه

دکتر روح‌الله اکرمی

حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشیار دانشگاه قم

qom.ac.ir/rakrami
r.akramiqom.ac.ir

دکتر کمال حلیلی بن حسن

فلسفه استاد تمام دانشگاه UKM (دانشگاه ملی مالزی)

www.ukm.my/fuu/acad/
k.haliliukm.edu.my
+603 8911 8438

دکتر عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه قم

qom.ac.ir/asarikhani
adelsariyahoo.com

دکتر محمد جاسم محمد العتابی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشگاه ذی قار، عراق

lawcouncil4utq.edu.iq
++9647810206223

دکتر نبیل مهدی الثباوی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشگاه کبانگسان مالزی (UKM)

www.ukm.my/fuu/expertise/dr-nabeel-mahdi-althabhawi/
althabhawigmail.com
++60389216374

دکتر محمدرضا ویژه

حقوق عمومی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

mrezavijehyahoo.com

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگاه ایلام

a.zargooshnasabilam.ac.ir

دکتر پرویز باقری

حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه ایلام

pb0873yahoo.com