درباره نشریه

فصلنامۀ مطالعات تطبیقی حقوق کشور های اسلامی از مرداد 1400 موفق به دریافت امتیاز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نائل شد. نویسندگان می‌توانند مقالات حقوقی در کلیه گرایش‌های حقوقی  را با شرط رعایت رویکرد تطبیقی به مجله ارسال نمایند.

برخی از مهم ترین موضوعات قابل ارزیابی در مجله مطالعات حقوق تطبیقی:

-حقوق خصوصی

-حقوق عمومی

-حقوق کیفری و سیاست جنایی

-آیین دادرسی و حقوق شکلی

- حقوق قراردادها؛ با تاکید بر قراردادهای الکترونیکی و هوشمند

-حقوق مسئولیت مدنی؛با تاکید بر حوزه های نوین موجد مسئولیت

-حقوق مالکیت فکری

-حقوق فناوری های نوین

-حقوق شخصیت

-حقوق حمل و نقل

- حقوق ثبت اسناد و املاک

- حقوق محیط زیست

- حقوق اقتصادی نظیر بورس، بیمه و بانک

- حقوق خانواده؛ با تاکید بر مسائل جدید حوزه خانواده

- حقوق بین الملل خصوصی؛ با تاکید بر تعارض قوانین در حوزه اموال نوین

-فلسفه حقوق