درباره نشریه

فصلنامۀ مطالعات تطبیقی حقوق کشور های اسلامی از مرداد 1400 موفق به دریافت امتیاز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نائل شد. نویسندگان می‌توانند مقالات حقوقی در کلیه گرایش‌های حقوقی و بین رشته‌ای( حقوق و رشته‌های دیگر)  را با شرط رعایت رویکرد تطبیقی به مجله ارسال نمایند.

برخی از مهم ترین موضوعات قابل ارزیابی در مجله مطالعات حقوق تطبیقی:

- حقوق قراردادها؛ با تاکید بر قراردادهای الکترونیکی و هوشمند

-حقوق مسئولیت مدنی؛با تاکید بر حوزه های نوین موجد مسئولیت

-حقوق مالکیت فکری

-حقوق فناوری های نوین

-حقوق شخصیت

-حقوق حمل و نقل

- حقوق ثبت اسناد و املاک

- حقوق محیط زیست

- حقوق بورس، بیمه و بانک

- حقوق خانواده؛ با تاکید بر مسائل جدید حوزه خانواده

- حقوق بین الملل خصوصی؛ با تاکید بر تعارض قوانین در حوزه اموال نوین

-فلسفه حقوق

-حقوق عمومی 

- مطالعات بین رشته ای حقوق و سایر علوم