دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه تطبیقی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی و پیشگیرانه در حقوق ایران و مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

یوسف طرفی سعیداوی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر