فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی، نشریه ای با داوری بسته و دوسو ناشناس بوده که در راستای ارائه و توسعه آثار پژوهشی با رویکرد تطبیقی در حوزه سیستم­های حقوقی کشورهای مسلمان راه اندازی شده است. حوزه موضوعی این نشریه مشتمل بر کلیه ساختارها و نهادهای مطرح درحقوق کیفری، حقوق خصوصی و حقوق عمومی کشورهای مسلمان است که در این راستا انتظار می رود زمینه ای برای شناساندن وجوه اشتراک و افتراق میان سیستم های حقوقی این کشورها با یکدیگر با تأکید بر تأثیرپذیری آنها از فقه مذاهب اسلامی و مقررات بین المللی و نیز نظام حقوقی کشورهای غربی فراهم شود. این نشریه تلاش می‌کند دستاوردهای نظام‌های مختلف حقوقی در کشورهای اسلامی را به جامعۀ حقوقی کشور معرفی و ساحتی برای بهره برداری در فعالیت های تقنینی، قضایی و دانشگاهی مهیا سازد.

از این رو از کلیه اساتید و محققین علاقه مند به موضوعات مرتبط با نظام های حقوقی کشورهای اسلامی دعوت می شود با ارسال آثار پژوهشی خود ما را در تداوم این مسیر همیاری نمایند و به این منظور درخواست می شود مقالات را مطابق با دستورالعمل نشریه تنظیم نمایند، همچنین قبل از ارسال مقاله، لازم است ابتدا در سامانه ORCID ثبت نام و کد کاربری دریافتی را در شناسه کاربری خود در نشریه درج و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید.

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-137 

ابر واژگان